Các loa siêu trầm (subwoofer) SL-SUB và SL-GSUB.

1/7 The cardioid SL-SUBs.
2/7 The cardioid SL-SUBs.
3/7 The cardioid SL-SUBs.
4/7 The cardioid SL-GSUB.
5/7 The cardioid SL-GSUB.
6/7 [Translate to Vietnamese:] Der kardioide SL-SUB.
7/7 The cardioid SL-SUB.

Các loa SL-SUB và SL-GSUB mở rộng băng thông của hệ thống GSL hoặc KSL xuống tới 30 Hz, cũng như tăng khoảng không của những hệ thống này. Loa SL-SUB được trang bị các phụ kiện treo tương thích, trong khi loa SL-GSUB chỉ dùng để sử dụng ở dưới đất. Thiết kế phản xạ âm trầm sử dụng ba driver 21” tầm di chuyển cao, một trong số đó hướng xạ ra đằng sau để tạo hiệu suất loa siêu trầm cardioid, nhằm tránh năng lượng không mong muốn phía sau hệ thống. Loa SL-SUB và SL-GSUB có thể được triển khai theo bố cục đặt dưới đất bên trái và phải thông thường, cũng như theo các hàng SUB phân bổ để đạt được mô hình bao phủ tùy theo địa điểm cụ thể.