Tài liệu tải về

Bạn tìm kiếm hướng dẫn sử dụng hoặc tạp chí quảng cáo? Tại mục tài liệu tải về, bạn sẽ tìm thấy mọi thông tin liên quan đến dòng SL.

 
Release
Category
File Type
Size
Language
 
Tạp chí quảng cáo giới thiệu hệ thống KSL
23.01.2019
Tập quảng cáo
PDF
2 MB
English
Bảng dữ liệu KSL8
23.01.2019
Các bảng dữ liệu
PDF
509 KB
English
Bảng dữ liệu KSL12
23.01.2019
Các bảng dữ liệu
PDF
508 KB
English
Trường dữ liệu SL-SUB/SL-GSUB
23.01.2019
Các tài liệu khác
PDF
814 KB
English
Hướng dẫn ArraySight
10.09.2018
Hướng dẫn sử dụng
PDF
1 MB
English
Hướng dẫn SL-SUB/SL-GSUB
08.05.2018
Hướng dẫn sử dụng
PDF
1 MB
English
Hướng dẫn GSL8/GSL12
05.06.2018
Hướng dẫn sử dụng
PDF
2 MB
English
Giới thiệu sơ lược về hệ thống GSL
09.04.2018
Tập quảng cáo
PDF
3 MB
English
Hướng dẫn lắp đặt SL-Series
18.12.2018
Hướng dẫn sử dụng
PDF
26 MB
English
Trường dữ liệu GSL8
09.04.2018
Các tài liệu khác
PDF
933 KB
English
Trường dữ liệu GSL12
09.04.2018
Các tài liệu khác
PDF
768 KB
English
Quảng cáo hệ thống GSL
09.04.2018
Tập quảng cáo
PDF
46 MB
English
TI385 d&b Line array design 10.3
14.02.2019
Thông tin kỹ thuật
PDF
4 MB
English